Obchodní podmínky

www.montessori-praxe.cz

Obchodní podmínky pro prodej produktů a služeb pro vzdělávání rodičů s dětmi, včetně online programů, prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.montessori-praxe.cz.

Fyzická osoba podnikající – OSVČ, neplátce DPH
Irena Kubantová, se sídlem Jinačovice 261, 66434 Jinačovice
IČO: 73301591

1. Úvodní ustanovení
1.1
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.montessori-praxe.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.montessori-praxe.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.3
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

1.4
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

 

2. Uživatelský účet
2.1
Uživatelský účet je vytvořen automaticky pro každého kupujícího, který objedná a zaplatí službu a produkt na internetovém obchodu. Registrační údaje včetně hesla jsou poslány na email, který byl použit při tvorbě objednávky. Na základě přihlašovacích údajů může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na https://www.montessori-praxe.cz/prihlaseni/. Ze svého uživatelského rozhraní nemůže kupující provádět objednávání dalších služeb (dále jen „uživatelský účet“). Kupující provádí objednávání zboží bez nutné registrace či přihlášení přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.3
Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.4
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a způsobu úhrady kupní ceny zboží, (dále společně jen jako „objednávka“) a základní identifikační údaje kupujícího.

3.3
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Akceptací objednávku u digitálně poskytovaných služeb se rozumí potvrzení objednávku tlačítkem dle odstavce 3.3. 

3.5
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena zboží a platební podmínky
4.1
Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu platbou kartou, bankovním převodem či jinými digitálními způsoby, které jsou aktivovány na prodejních formulářích (např. Google Pay, Apple Pay).

4.2
Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy je potvrzena tlačítkem "Objednávám s povinností platby" a děkovací stránka je zobrazena.Od okamžiku zobrazení děkovací stránky kupujícímu je objednávka závazná pro obě smluvní strany. O zaplacení bude Kupující informován a bude mu doručena faktura nebo zjednodušený daňový doklad elektronickou poštou na jím uvedený email.

4.3
Na základě přijetí a zaplacení objednávky (jednorázové platbě či první splátce při splátkovém splácení či první platbě při opakovaném placení) se kupujícímu na jeho uživatelském účtu objeví zakoupený produkt. Produkt má formu PDF materiálů, videí, videoprezentací, obrázků, textů a dalšího studijního materiálu. Tímto úkonem je objednávka dodána a její rozsah je splněn v celém rozsahu. Zaplacení objednávky vygeneruje automatické zaslání přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu v členské sekci webu k objednanému produktu/-tům. 

4.4
O tom, že je objednávka vystavena, zaplacena či vyřízena (přiděleny přístupy k objednávanému produktu), je Kupující informován e-mailem.

4.5
Kupující produkt převezme prvním přihlášením na svém uživatelském účtě. Za právoplatné převzetí Produktu Kupujícím je považováno první stažení Produktu nebo doručení odkazu na přístupovou stránku produktu (dále jen „Převzetí“)

4.6
Kupující dále bere na vědomí, že Produkt obsahuje materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora. Veškeré materiály jsou proto určené pouze jemu. Kupující se zavazuje nešířit dále tyto materiály, a ani nesdílet obdržené odkazy s ostatními lidmi. Kupující se zavazuje, že nebude kurz dále rozšiřovat a poskytovat materiály třetím stranám. Neoprávněné šíření Produktu třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího.

4.7
Forma a způsob opakované platby

a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných  cyklech.
b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby
c) Maximální částka opakované platby bude ve výši 5.000 Kč/měsíčně (jedná se o maximální konečnou cenu)
d) Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná
e) Opakovaná platba je prováděna v měsíčním cyklu.
f) Datum opakované platby je fixní a je stejné jako datum první objednávky
g) Email upozorňující na blížící se opakovanou platbu, stržení opakované platby či v případě, že nedojde ke stržení opakované platby vám dorazí na vámi uvedený email.
h) Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím emailové adresy info@montessori-praxe.cz
ch) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to písemnou formou na emailové adrese: info@montessori-praxe.cz
i) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. 

Možnosti plateb: dle poskytnuté nabídky na prodejním formuláři.

4.8
Forma a způsob jednorázové platby

a) Platba jednorázová je platba za jednorázové vzdělávací produkty.
b) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb: dle poskytnuté nabídky na prodejním formuláři.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace
5.1
S výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či o jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího. K odstoupení je možné použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení

———————————————————————————————
Oznámení o odstoupení od smlouvy

Irena Kubantová, Jinačovice 261 , 66434 IČO: 73301591
Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží(*)
Datum objednání(*)/
Jméno a příjmení
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum
(*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
—————————————————————————-

5.2 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem info@montessori-praxe.cz. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

5.3
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

5.4
Prodávající si vyhrazuje právo o úhradu transakčního poplatku spojeného s přijatou objednávku, která vznikla na základě udělení souhlasu Kupujícího s Obchodními podmínkami a po potvrzení objednávky stisknutím tlačítka "Objednávám s povinností platby". Transakční poplatek je stanoven ve fixní výši 500 Kč na jednu objednávku a je určen na pokrytí administrativních nákladů spojených s vyřešením vrácení zakoupeného produktu (úpravy přístupových údajů, účetnictví, administrace, komunikace a ostatní). O tento transakční poplatek je snížena částka vratky z celkové částky objednávky, která je vrácena na účet, který je uveden Kupujícím. Transakční poplatek není účtován v případě, že objednávka není zaplacena a tudíž ani přístupy nebyly přiděleny. Transakční poplatek není účtován v případě změny objednávaných produktů a služeb ve stejné či vyšší částce než byla původní výše objednávky. Transakční poplatek není účtován v případě, že nedošlo k "Převzetí" dle odstavce 4.5. těchto podmínek.

 

6. Další práva a povinnosti smluvních stran, vyloučení odpovědnosti
6.1
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

6.3
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

6.4
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6.5

Všechny produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkováváme on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnosti ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi. Po celou dobu trvání on-line kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vaše dovednosti, schopnosti, znalosti, prostředí apod. 

 

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
7.1
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, uživatelské informace o jeho chování ve webovém rozhraní, nastavení využívaných programů, chování na internetu a tzv. cookies (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům prodejce a třetích osob.

7.2
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.

7.3
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.4
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.5
Vaši spokojenost s nákupem nezjišťujeme prostřednictvím automatizovaných e-mailových dotazníků.

7.6
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.7
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.8
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7.9
Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.

 

8. Závěrečná ustanovení
8.1
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

8.2
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v listinné podobě nebo digitálně na níže uvedený email. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.3
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.4
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.5
Kontaktní údaje prodávajícího:  Irena Kubantová, Jinačovice 261, 66434, info@montessori-praxe.cz

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023